Share
2022 Chinese TV Series » Immortal Samsara 沉香如屑

Immortal Samsara (2022)

沉香如屑

TV Series

Immortal Samsara Poster, 沉香如屑 2022 Chinese TV drama series
Immortal Samsara PosterDirector: Guo Hu

Cast:


Andy Yang Lotus Flower Demon, Yan Dan
Cheng Yi Ying Yuan, Tang Zhou, Demon Hunter
Ray Zhang Demon King, Yu Mo
Zoey Meng Lotus Flower Demon, Zhi Xi
Yang Xizi White Fox Demon, Lin Lang
Hou Mengyao Tao Ziqi
Jenny Liang Qin Qi
Li Mengxiao Wolf Demon, Dan Shu
Wang Jianxin Dragon King of the East Sea
Zhao Wenhao Soul Sword Spirit
Lin Yuan Shen Xiangjun
Zhong Qi Fu Shuang
Liu Mengmeng Jiang Chen
Sun Zeyuan Turtle Demon, Zi Lin
Zhang Tianyang Zhan Yi
He Zhonghua North Sea Immortal
Zhang Zhixi Liang Qing
Zhu Yongteng Heaven Emperor
Fu Fangjun Xuan Xiang
Vicki Xu Fluorescent Fairy
Li Xinze Huan Qin
Han Chengyu Pei Luo
Elisa Ye Immortal Yueyao
Li Yu Marshal Huo De
Zhu Lilan Chao Lan
Lu Yuhao Fox Demon, Zi Yan
Zeng Chen Imperial Concubine
Xia Zhiyuan Lu Ming
Yue Yueli Fox Demon King
Gu Xueer Bird Demon, Bai Ling
Wang Yicheng Si Mu
Liu Yuqiao  
Xie Ning  


Also Known As:
Chen Xiang Ru Xie

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Sub-genre: Costume Drama, XianxiaCategories
2022 Chinese Drama TV Series

2022 Chinese Fantasy TV Series
2022 Chinese Romance TV Series


Related Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2022 China Movies
2022 Chinese Drama Movies
2022 Chinese Fantasy Movies
2022 Chinese Romance Movies
2022 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


Trendbest
footers