Share
2022 Chinese TV Series » Immortal Samsara 沉香如屑

Immortal Samsara (2022)

沉香如屑

TV Series

Immortal Samsara Poster, 沉香如屑 2022 Chinese TV drama series
Immortal Samsara PosterName Immortal Samsara
Chinese Name 沉香如屑
Pinyin Chén Xiāng Rú Xiè
Type TV Series
Subtype Web Series


Director: Guo Hu

Cast:


Andy Yang Lotus Fairy, Yan Dan
Cheng Yi Asura, Ying Yuan
Cheng Yi Tang Zhou, Demon Hunter
Ray Zhang Demon King, Yu Mo
Zoey Meng Lotus Fairy, Zhi Xi
Yang Xizi White Fox Demon, Lin Lang
Hou Mengyao Tao Ziqi, High Immortal
Jenny Liang Qin Qi
Li Mengxiao Wolf Demon, Dan Shu
Wang Haoxuan Dragon Prince of the East Sea, Ao Xuan
Wang Jianxin Dragon King of the East Sea
Zhao Wenhao Soul Sword Spirit
Lin Yuan Shen Xiangjun
Zhong Qi Fu Shuang
Liu Mengmeng Jiang Chen
Sun Zeyuan Turtle Demon, Zi Lin
Zhang Tianyang Demon Elder, Zhan Yi
He Zhonghua North Sea Immortal
Zhang Zhixi War God, Liang Qing
Zhu Yongteng Heaven Emperor
Fu Fangjun Heaven God, Liu Weiyang
Fu Fangjun Demon God, Xuan Xiang
Vicki Xu Fluorescent Fairy
Li Xinze Huan Qin, Jidu Star
Han Chengyu Pei Luo
Elisa Ye Immortal Yueyao
Li Yu Marshal Huo De
Zhu Lilan Dragon Princess of the South Sea, Chao Lan
Lu Yuhao Fox Demon, Zi Yan
Zeng Chen Imperial Concubine
Xia Zhiyuan Merman, Lu Ming
Yue Yueli Fox Demon King
Gu Xueer Bird Demon, Bai Ling
Wang Yicheng Si Mu
Wang Jing Taiyou Star
Wang Gang Demon Elder, Shuo Hua
Li Ang Yama
Xue Yilun Flower Leader
Zhou Yidan Wisteria Flower
Li Dong Earth God
Yuan Hangming Immortal Zihuai
Wen Xi Wanyun Emperor
Zhao Wenlong Zhaosheng Emperor
Li Dongyang Changsheng Emperor
Dai Yi Pen Immortal
Liu Yuqiao  
Xie Ning  
Li Chang  
Hu Dongqing  
Wu Jingjing  


Also Known As:
Chen Xiang Ru Xie

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 20 July 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Sub-genre: Costume Drama, Xianxia, ReincarnationCategories
2022 Chinese Drama TV Series

2022 Chinese Fantasy TV Series
2022 Chinese Romance TV Series
2022 Costume Dramas
2022 Xianxia Dramas

Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV Series
Related Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2022 China Movies
2022 Chinese Drama Movies
2022 Chinese Fantasy Movies
2022 Chinese Romance Movies
2022 Chinese Romantic Drama Movies
Chinese Reincarnation Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers